Fortbildning fritidshem läsår 17-18

Redovisning av fritidshemmens lokala arbetsplan 180413

Detta är andra läsåret vi träffas och redovisar för varandra hur vi arbetat med fritidshemmens lokala arbetsplan. Förra året var vi inriktade på målstyrd verksamhet och i år utgick vi från varje skolas prioriterade  områden.

Mörtviksskolans fritidshem

Här lyftes arbetet med likvärdigheten på fritidshemmen. Hur de organiserat arbetet med trivselledare och fortbildningen de var på i Oslo. De redovisade kring hur de arbetar med IKT och arbetet med stödjande lärmiljöer.

Edboskolans fritidshem

De berättade om deras arbete med Lgr 11 Centralt innehåll. Vi fick se och höra om deras fortsatta arbete med Digitalisering och IKT. Detta är något som Edboskolans fritidshem kommit långt med och är en inspiration och ett stöd för oss som inte kommit lika långt. Vi fick också höra om deras arbete kring trygghet och självständighet.

Trångsundsskolans fritidshem

Vi fick ta del av deras arbete med likvärdighet, systematik och meningsfullt innehåll. De lyfte också arbetet med organiserad rastverksamhet, lovverksamhet och digitalisering. Trångsundsskolan har en tydlig dokumentation för fritidshemmet som inspirerarar  och ger  tankar hur ens egen dokumentation kan utvecklas.

Sjötorpsskolans fritidshem

Här fick vi höra om deras fortbildning kring NPF via SPSM och en inblick i arbete kring en frisk skola genom bland annat att vara en socker smart skola. Här fick vi också höra om hur de arbetar med rastaktiviteter.

Vad fick jag med mig av denna förmiddag

Jag ser en positiv energi när vi lyfter fritidshemsverksamheten för varandra. Vi har en bra bredd i området som kan hjälpa oss i utvecklingsarbetet. Ser en stor kompetens hos personalen och en tydlighet mot uppdraget. Framför allt ser jag att likvärdigheten har ökat under den tid jag varit med.

Vad är på gång

Vi kommer ha vår första träff där representanter från varje skolas fritidshem medverkar den 8 maj. På detta möte kommer vi prata om fortbildningen för läsår 18-19, innehåll Tematräff 3 & 4 på Mörtvik & Trångsund och hur vi lägger upp vårat nätverk för Skogås & Trångsund.

 


Nätverk skolledare fritidshem

Nätverk fritidshem Skogås & Trångsund 180327

27 mars hade vi vår första träff där vi också kunde lägga fokus på oss själva i rollen som ansvariga chefer för fritidshem. Ett av målen med nätverket var att fokusera på oss själva och vår roll, där vi kan föra givande diskussioner och ta hjälpa av varandra.

Vi delade upp mötet i två pass där första passet var fokus på oss själva och våra uppdrag och det andra passet fortsatte vi arbeta med våra aktuella punkter för nätverket.

Utifrån att detta var vårt första möte med fokus på våra uppdrag så fick alla tid att beskriva sina verksamheter, förutsättningar, styrkor och utmaningar. Under vår avslutande reflektion ringade vi in dessa fyra områden.

 

Förutsättningar

Vi tittade på likheter och olikheter i våra förutsättningar. som t.ex. antal personal som vi är närmaste chef för, vilka olika verksamheter vi ansvarar för och övriga arbetsuppgifter/uppdrag vi arbetar med.

 

Styrkor och utmaningar

Vi pratade om vad vi ser som våra styrkor och utmaningar gällande fritidshemmen. Här berörde vi bland annat antal utbildad personal och att vi har bra personal som är med och driver utveckling. Hur vi kan fortsätta arbeta med att behålla det vi gör bra och förbättra våra utvecklingsområden.

 

Erfarenhetsutbyte

Vi fångar upp tankar och idéer av varandra. Samtal om olika lösningar kring mötes tider, organisering och arbetstider. Vi tittade på medararbetarenkäten och hur vi kan behålla de goda resultaten samt höja våra röda områden. Tre av våra fyra fritidshem hade rött på arbetsrelaterad utmattning. Det väckte frågan hur det ser ut för fritidshemmen i hela kommunen?

 

Förväntningar BUF

Samtalen kom in på vad vi efterfrågar från Barn och utbildningsförvaltningen. Här önskar vi en tydligare styrning och ledning, där fritidshemmen är med på agendan. Idag upplever vi att fritidshemmen kan glömmas bort. Till exempel gällande Huddinge visar, attraktiv arbetsgivare och Kommun övergripande förstelärare. Det vi även funderar kring är likvärdigheten i kommunen. Vi ser att det skiljer sig mellan våra fyra skolor och hur tar huvudman ansvar för likvärdigheten i kommunen?

 


Samtal om fritidshem Huddinge kommun

 

Tisdag den 6/3 hade vi besök på vårt nätverksmöte av biträdande grundskolechef Andreas Gydingsgård och Marie Michelson ny biträdande rektor på Stenmoskolan.

Samtalet är en fortsättning från ett tidigare möte i januari. Syfte med samtalen är att få underlag för det fortsatta arbetet med att stärka likvärdigheten och ta tillvara på den kompetens som redan finns i fritidshemsverksamheten i Huddinge.

Jag fick möjligheten att sätta dagordningen för detta samtal och här kommer det vi hann beröra.

Fritidshemmets uppdrag och mål

Vi pratade om uppdraget utifrån våra styrdokument och BUF verksamhetsplan.

Likvärdighet och kvalitet på fritidshemmen. Attraktiv arbetsgivare. Tre pedagogiska fokusområden.

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Skapa Lärmiljöer – vad har vi för lokaler och miljöer?

Synliggöra och systematiskt utveckla. Trygga elever. Elevernas delaktighet.

Skolinspektionens bedömningsunderlag. Digitaliseringen på fritidhemmen.

 

Verktyg

Vilka verktyg har vi och vill vi använda för att arbeta mot uppdrag och mål?

Utveckla systematiska kvalitets dokument. Nätverk. Huddinge visar. Pedagog Huddinge. Pedagogiska plattformen. Kommunövergripande Förstelärare. Karriärmöjligheter. Fritidsappen/Unikum. Kompetens fritidshem på BUF? Samarbete med högskolor och universitet.

 

”Ingen spaning-ingen aning”

Omvärldsbevakning gällande fritidshem.

Det fortsätter att smälla i väggarna på fritids (Tankesmedjan Balans 2018)

https://tankesmedjanbalans.se/det-fortsatter-att-smalla-i-vaggarna-pa-fritids/

Riktade statsbidrag används för att minska den kommunala kostnaden för fritidshem.

 

Undervisning i fritidshemmet (Skolinspektionen 2018)

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/undervisning-i-fritidshemmet/

Undervisningens utformning och rektorns styrning behöver utvecklas.

 

Hur går vi vidare

Tankar kring hur vi kan gå vidare.

Vilka signaler sänder Huvudman gällande fritidshemsverksamheten?

Långsiktiga och kortsiktiga mål och insatser?

Möte med ansvariga skolledare och vad lyfter vi då?

Självskattning av vår verksamhet utifrån skolinspektinens granskning?

Utbildning av fritidshemspersonalen i kommunen i syfte att höja kvaliteten och kompetensen.

 

 

Ser fram emot att få följa och medverka i den fortsatta utvecklingen för fritidshemmen i Huddinge kommun.

 


Fortbildning IKT fritidshem

Tematräff 2 med inriktning IKT. Ca 65 pedagoger från Edboskolan, Mörtviksskolan, Sjötorpsskolan och Trångsundsskolan genomför en gemensam fortbildning. Denna kväll är vi på Sjötorpskolan värdar. Kvällen börjar med en rundvandring i grupper, där pedagogerna visar upp och beskriver fritidshemmets verksamhet.

En av nätverkets mål med tematräffarna är att pedagogerna ska få se varandras arbetsplatser och få möjligheten att prata om fritidshem med varandra.

Fortbildning IKT

Pedagogerna är indelade i fem grupper där de får arbeta praktiskt med ett digitalt verktyg. Målet är att detta ger mer kunskap kring ett digitalt verktyg som kan användas i fritidshemsverksamheten. Det är pedagoger från våra skolor som håller i fortbildningen.

Green Screen (Ändra bakgrund vid t.ex. filminspelning) Sofi och Jocke lärde ut kring Green screen.

Stop-motion (En animationsteknik) Robert höll i denna utbildning där de fick använda lera till filmen.

 QR-kod (Kod för optisk avläsning)  Christoffer och Metin visade gruppen hur de kan arbeta med QR-koder, Mentimeter  och Kahoot.

Programmering Lina gick igenom digitala och analoga arbetssätt.

Musikproduktion Här fick pedagogerna med hjälp av Ricardo  skapa egen musik i Launchpad.

Utvärdering

En utvärdering skickas till alla deltagarna och kursledarna via Teamdrive. Detta var vår första fortbildning där pedagogerna fick arbeta praktiskt och vi tänker att vi behöver varva med praktiska och teoretiska fortbildningar.

Tematräff 3

Ser redan fram emot nästa tematräff som är tänkt till höstterminen 2018. Nätverket arbetar  under våren med att  ta fram nästa tema utifrån uppdraget i styrdokumenten och verksamhetens behov.